LỜI CHÚA


MÙA THƯỜNG NIÊN C
(sau Mùa Phục Sinh) 

MÙA PHỤC SINH NĂM C


MÙA CHAY NĂM C

MÙA THƯỜNG NIÊN C
(trước Mùa Chay) 

MÙA GIÁNG SINH NĂM C

MÙA VỌNG NĂM C


MÙA THƯỜNG NIÊN B
(sau Mùa Chay Phục Sinh)


MÙA PHỤC SINH NĂM B

 MÙA CHAY NĂM B

MÙA THƯỜNG NIÊN B
(trước Mùa Chay)


  MÙA GIÁNG SINH NĂM B  MÙA VỌNG NĂM B  MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A
  (sau Mùa Phục Sinh)   MÙA PHỤC SINH NĂM A

  MÙA CHAY NĂM A
  MÙA THƯỜNG NIÊN A
  (trước Mùa Chay)