Chủ Nhật, 18 tháng 6, 2017

LỜI CHÚA CHÚA NHẬT MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ NĂM A (Ga 6, 51-58)