Thứ Bảy, 3 tháng 6, 2017

LỜI CHÚA CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG (Ga 20, 19-23)