Chủ Nhật, 28 tháng 5, 2017

LỜI CHÚA CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN NĂM A (Mt 28, 16-20)