Thứ Tư, 31 tháng 5, 2017

VIDEO TRỰC TIẾP THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC GIÁM MỤC PHÓ GIÁO PHẬN ĐÀ LẠT

TRỰC TIẾP THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC GIÁM MỤC: ĐỨC CHA ĐAMINH NGUYỄN VĂN MẠNH GIÁM MỤC PHÓ GIÁO PHẬN ĐÀ LẠT, 07g30 THỨ TƯ NGÀY 31.5.2017